Rammer for by og land

2.E.9


Bestemmelser

Plannummer 2.E.9 
Plannavn Erhvervsområde ved Østerhovedvej i Give 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 15.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, herunder større fremstillings-, service- og lagervirksomhed, samt hotelvirksomhed. Der skal i området skabes mulighed for etablering af større pladskrævende virksomheder med behov for placering tæt på den overordnede infrastruktur. Der kan i en mindre del af området etableres en samlet enklave med mulighed for etablering af mindre arealkrævende virksomheder. 
Bebyggelsens omfang Det samlede rumfang af bygningerne på hver enkelt ejendom må ikke overstige 3m³ pr. m² grundareal og højst halvdelen af grundarealet må bebygges. 
Opholdsarealer Der skal etableres rekreative arealer med en placering og udstrækning efter principperne i helhedsplanen for nyt erhvervs- og rekreativt område i Give Øst. Der skal i de rekreative arealer etableres stier under hensyntagen til principperne i helhedsplanen for et nyt erhvervs- og rekreativt område i Give Øst. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder, skal delområder med virksomhedsklasse 4-6 betragtes som områdetype 2 og delområder med virksomhedsklasse 1-3 betragtes som områdetype 3. Området skal zoneres i forhold til miljøministeriets vejledende miljøklassificering og i lokalplanlægning af området skal eksisterende støjfølsom anvendelse sikres. 
Trafik Vejadgang, stamvej og internet fordelingsveje skal udlægges under hensyntagen til principperne i helhedsplanen for et nyt erhvervs- og rekreativt område i Give Øst. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Området skal i øvrigt planlægges under hensyn til principperne i helhedsplanen for et nyt erhvervs- og rekreativt område i Give Øst. Der skal ved lokalplanlægning sikres en bedre beskyttelses- og bevaringsstatus for naturområderne. De eksisterende naturområder skal bevares og der skal tilvejebringes en bedre sammenhæng mellem de i dag isolerede naturområder, også til naturområder uden for byudviklingsområdet. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00