Rammer for by og land

2.E.5


Bestemmelser

Plannummer 2.E.5 
Plannavn Erhvervsområde ved Vejlevej og Diagonalvejen i Give 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 15.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af industri, lager og værkstedsvirksomhed, engroshandel. I området må der ikke drives handel med dagligvarer. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Den del af området, som kan jernbanebetjenes, skal fortrinsvis anvendes til virksomheder med relation til jernbanenettet. Ved lokalplanlægning skal der i videst muligt omfang tages hensyn til områdets arkæologiske værdier. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00