Rammer for by og land

2.E.5


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Vejlevej og Diagonalvejen i Give

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
15.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af industri, lager og værkstedsvirksomhed, engroshandel. I området må der ikke drives handel med dagligvarer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Den del af området, som kan jernbanebetjenes, skal fortrinsvis anvendes til virksomheder med relation til jernbanenettet. Ved lokalplanlægning skal der i videst muligt omfang tages hensyn til områdets arkæologiske værdier.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00