Rammer for by og land

2.E.10


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Fruelundvej i Give

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
15.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, herunder større fremstillings-, service- og lagervirksomhed. Der skal i området skabes mulighed for etablering af større pladskrævende virksomheder, der har behov for en placering tæt på den overordnede infrastruktur.

Bebyggelsens omfang
Det samlede rumfang af bygningerne på hver enkelt ejendom må ikke overstige 3m³ pr. m² grundareal og højst halvdelen af grundarealet må bebygges.

Opholdsarealer
Der skal etableres rekreative arealer med en placering og udstrækning efter principperne i helhedsplanen for nyt erhvervs- og rekreativt område i Give Øst. Der skal i de rekreative arealer etableres stier under hensyntagen til principperne i helhedsplanen for et nyt erhvervs- og rekreativt område i Give Øst.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder, skal delområder med virksomhedsklasse 4-6 betragtes som områdetype 2 og delområder med virksomhedsklasse 1-3 betragtes som områdetype 3. Området skal zoneres i forhold til miljøministeriets vejledende miljøklassificering og i lokalplanlægning af området skal eksisterende støjfølsom anvendelse sikres. Området er indvindingsopland til Give Vandværk. Ifølge Indsatspplanen for indvingsforhold i Give skal der, før anlægsarbejde m.v. kan påbegyndes, være sket en udflytning af vandboring og indvindingsopland.

Trafik
Vejadgang, stamvej og interne fordelingsveje skal udlægges under hensyntagen til principperne i helhedsplanen for et nyt erhvervs- og rekreativt område i Give Øst.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Rækkefølgebestemmelser: Der kan ikke påbegyndes nogen form for etablering af fysisk anlæg, før der er sket en afklaring på Give Vandværks fremtidige placering og indvindingsopland. Først når dette er afklaret og udført, kan anlægsarbejde m.v. påbegyndes i rammeområdet. Området skal i øvrigt planlægges under hensyn til principperne i helhedsplanen for et nyt erhvervs- og rekreativt område i Give Øst. Der skal ved lokalplanlægning sikres en bedre beskyttelses- og bevaringsstatus for naturområderne. De eksisterende naturområder skal bevares og der skal tilvejebringes en bedre sammenhæng mellem de i dag isolerede naturområder, også til naturområder uden for byudviklingsområdet.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00