Rammer for by og land

2.C.2


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Allegade i Give

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, dog uden detailhandel og boliger. Anvendelsen er liberalt erhverv, restaurationer, og mindre fremstillings- og servicevirksomheder. Samtidig kan området også anvendes til parkering.

Opholdsarealer
I forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejbringes et udendørs opholdsareal svarende til min. 10 % af etagearealet til erhvervsformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00