Rammer for by og land

2.C.2


Bestemmelser

Plannummer 2.C.2 
Plannavn Centerområde ved Allegade i Give 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, dog uden detailhandel og boliger. Anvendelsen er liberalt erhverv, restaurationer, og mindre fremstillings- og servicevirksomheder. Samtidig kan området også anvendes til parkering. 
Opholdsarealer I forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejbringes et udendørs opholdsareal svarende til min. 10 % af etagearealet til erhvervsformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00