Rammer for by og land

2.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Torvet i Give

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4 etager

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Det vil sige butikker, kro og restaurantformål, kontorerhverv, administrative serviceerhverv samt andre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boligbebyggelse og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering. Dagligvarebutikker må etableres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et maksimalt bruttoetageareal på 2.000 m². Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må være 19.000 m².

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må overvejende være sluttet bebyggelse langs gaderne.

Opholdsarealer
Der kan etableres torve og opholdsarealer inden for området. I forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 25% af boligarealet og 10% af etagearealet til erhvervsformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00