Rammer for by og land

2.C.1


Bestemmelser

Plannummer 2.C.1 
Plannavn Centerområde ved Torvet i Give 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4 etager 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Det vil sige butikker, kro og restaurantformål, kontorerhverv, administrative serviceerhverv samt andre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boligbebyggelse og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering. Dagligvarebutikker må etableres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et maksimalt bruttoetageareal på 2.000 m². Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må være 19.000 m². 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må overvejende være sluttet bebyggelse langs gaderne. 
Opholdsarealer Der kan etableres torve og opholdsarealer inden for området. I forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 25% af boligarealet og 10% af etagearealet til erhvervsformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00