Rammer for by og land

2.B.9


Bestemmelser

Plannummer 2.B.9 
Plannavn Boligområde ved Sdr. Ringvej i Give 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige idrætsformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Et evt. idrætsanlæg skal placeres i den østlige del af rammeområdet. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav. 
Miljø I byudviklingsområderne syd for Søndre Ringvej forudsættes det, at den beskyttede natur sikres, naturindholdet skal søges forbedret og det er målet at skabe et grønt strøg mod vest. Der skal tages særlige hensyn til et kulturhistorisk område med mange fredede og overpløjede gravhøje. Der skal tages særlige hensyn til synlige kulturspor mellem Midtgård og Bregnhovedgård. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00