Rammer for by og land

2.B.9


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Sdr. Ringvej i Give

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige idrætsformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Et evt. idrætsanlæg skal placeres i den østlige del af rammeområdet.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav.

Miljø
I byudviklingsområderne syd for Søndre Ringvej forudsættes det, at den beskyttede natur sikres, naturindholdet skal søges forbedret og det er målet at skabe et grønt strøg mod vest. Der skal tages særlige hensyn til et kulturhistorisk område med mange fredede og overpløjede gravhøje. Der skal tages særlige hensyn til synlige kulturspor mellem Midtgård og Bregnhovedgård.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00