Rammer for by og land

2.B.13


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Grønborgvej og Bregnhovedvej i Give

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Miljø
Den østlige del af området er omfattet af støj- og vibrationsgrænsen for jernbanen Vejle-Herning. Området indeholder beskyttet natur og et kulturhistorisk interesseområde. Der er særligt synlige kulturspor mellem Midtgård og Bregnhovedgård. Lokalplanlægning skal sikre den beskyttede natur og forbedre naturindholdet. Dette kan bl.a. ske ved, at områdets vestlige del udlægges til friarealer for hele området, mens der kan etableres en støjafskærmning mod øst.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Der skal udarbejdes en samlet lokalplan for området - alternativt en helhedsplan. Området skal udbygges fra byen og ud. Når udbygningen bliver aktuel, vil der blive indledt forhandling med ejeren om evt. erstatningsareal og en hensigtsmæssig udnyttelse af området.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00