Rammer for by og land

24.O.5


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Brunmose i Ødsted

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
6,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, kirker o. lign.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være fritliggende til offentligt formål. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området er et offentligt grønt område. Den for området karakteristiske beplantning må ikke fjernes, kun beskæres og udtyndes. Der er kirkefredning på alle områder til kirkeformål.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00