Rammer for by og land

24.B.4


Bestemmelser

Plannummer 24.B.4 
Plannavn Boligområde ved Lille Mølkær og Mølkærparken i Ødsted 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 10.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f. eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. Hertil regnes ikke andele af fællesområder. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40 for den samlede parcel. Bebyggelse i 1 etage må opføres med en facadehøjde på op til 4 meter målt fra naturligt terræn til tagudhæng, eller der kan bygges i 2 hele etager. Indenfor dele af det område, der omfattes af lokalplan BO. 5.4.2, gives der mulighed for planlægning af byggeri i 3 etager i op til 10 meters højde. Indenfor lokalplan BO. 5.4.2's områder til udstykning af sokkelgrunde foretages beregningen af maksimal bebyggelsesprocent med udgangspunkt i delområdets samlede areal. Bebyggelse med placering på arealer med terrænmæssigt store forskelle skal placeres og udformes, så de er med til at understrege terrænet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00