Rammer for by og land

23.B.1


Bestemmelser

Plannummer 23.B.1 
Plannavn Boligområde ved Bygade i Vonge 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom og der må bygges i op til 2 etager. For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker m.v. er bebyggelsesprocenten 70 og der må bygges i op til 3 etager. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Bygningshøjde på bygninger indenfor kirkebyggelinjen for Vonge Kirke må ikke overstige 8.5 m. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00