Rammer for by og land

22.E.2


Bestemmelser

Plannummer 22.E.2 
Plannavn Erhvervspark Vandel 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 11.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området anvendes til erhvervsformål og til vindmøller 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal være fritliggende. Kommunelabestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højder, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nøvenddigør det. Der kan i baneområdet både foretages ombygning af eksisterende bygninger og anlæg, samt nybygning til erhvervsformål. For rammeområderne 22.E.2 og 99.T.10 kan der som minimum opstilles 10 vindmøller og maksimum 27 møller. Møllerne må have en maksimal højde på 150 m. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone 
Særlige bestemmelser Det skal sikres, at mindst 30 % af baneområdets samlede areal friholdes for bygninger og faste anlæg. Disponeringen af disse arealer skal tage udgangspunkt i de eksisterende naturområder og sikre en forbedret sammenhæng mellem disse.Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til særlige økologiske forbindelsesområder, kulturhistoriske værdier, skovbyggelinjer, indflyvningsplan for Billund Lufthavn samt støj i forhold til samlet bebyggelse (Vandel By) 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00