Rammer for by og land

22.E.2


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervspark Vandel

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
11.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
7

Områdets anvendelse
Området anvendes til erhvervsformål og til vindmøller

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal være fritliggende. Kommunelabestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højder, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nøvenddigør det. Der kan i baneområdet både foretages ombygning af eksisterende bygninger og anlæg, samt nybygning til erhvervsformål. For rammeområderne 22.E.2 og 99.T.10 kan der som minimum opstilles 10 vindmøller og maksimum 27 møller. Møllerne må have en maksimal højde på 150 m.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone

Særlige bestemmelser
Det skal sikres, at mindst 30 % af baneområdets samlede areal friholdes for bygninger og faste anlæg. Disponeringen af disse arealer skal tage udgangspunkt i de eksisterende naturområder og sikre en forbedret sammenhæng mellem disse.Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til særlige økologiske forbindelsesområder, kulturhistoriske værdier, skovbyggelinjer, indflyvningsplan for Billund Lufthavn samt støj i forhold til samlet bebyggelse (Vandel By)

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00