Rammer for by og land

22.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Grindstedvej i Vandel

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
12.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Området er forbeholdt detailhandel, boliger og liberalt erhverv, der naturligt hører til i området.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal udformes overvejende som randbebyggelse i gadelinie. Bebyggelsesprocenten for centerbebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte parcel. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maksimalt være 45 for den enkelte parcel. Bebyggelse i op til 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse med mere end 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 12 meter. Indenfor området kan der indrettes butikker med et samlet maksimalt bruttoetageareal på 2000 m². Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 1000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

Opholdsarealer
Der skal inden for centerområderne etableres steder til udendørs ophold som f.eks. torve, pladser og grønne områder. I disse områder kan der naturligt placeres kunst.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00