Rammer for by og land

21.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Borgergade i Thyregod

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
4.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Det vil sige butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke-generende virksomheder i tilknytning til butikkerne, boligbebyggelse og offentlige formål. Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 2.000 m² for dagligvarebutikker og 1000 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må overvejende være sluttet bebyggelse langs gaderne.

Opholdsarealer
I forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejebringes et opholdsareal svarendetil min. 25% af boligarealet og 10% af etagearealet til erhvervsformål.

Trafik
Der skal udlægges 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m² etageareal tilandet formål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00