Rammer for by og land

21.C.1


Bestemmelser

Plannummer 21.C.1 
Plannavn Centerområde ved Borgergade i Thyregod 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 4.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Det vil sige butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke-generende virksomheder i tilknytning til butikkerne, boligbebyggelse og offentlige formål. Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 2.000 m² for dagligvarebutikker og 1000 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må overvejende være sluttet bebyggelse langs gaderne. 
Opholdsarealer I forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejebringes et opholdsareal svarendetil min. 25% af boligarealet og 10% af etagearealet til erhvervsformål. 
Trafik Der skal udlægges 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m² etageareal tilandet formål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00