Rammer for by og land

21.B.7


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Vestre Allé i Thyregod

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse, liberale erhverv og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Der kan ikke opføres ny bebyggelse.

Miljø
Området er omfattet af støj- og vibrationsgrænsen for jernbanen Vejle-Herning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Den eksisterende bebyggelse (Thyregod Station) skal bevares og det skal gennem lokalplanlægningen sikres, at det ydre udtryk bevares.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00