Rammer for by og land

21.B.7


Bestemmelser

Plannummer 21.B.7 
Plannavn Boligområde ved Vestre Allé i Thyregod 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse, liberale erhverv og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Der kan ikke opføres ny bebyggelse. 
Miljø Området er omfattet af støj- og vibrationsgrænsen for jernbanen Vejle-Herning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Den eksisterende bebyggelse (Thyregod Station) skal bevares og det skal gennem lokalplanlægningen sikres, at det ydre udtryk bevares. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00