Rammer for by og land

21.B.3


Bestemmelser

Plannummer 21.B.3 
Plannavn Boligområde ved Jernbaneallé i Thyregod 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav og tæt-lav.Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30for den enkelte ejendom og grunde må ikke udstykkes mindre end 700 m². Ved tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40 for den enkelte ejendom og grunde må ikke udstykkes mindre end 300 m².For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker m.v. er bebyggelsesprocenten 50. 
Opholdsarealer For åben-lav boligbebyggelse skal min. 5 % af områdets grundareal udlægges som fælles opholdsareal.For tæt-lav boligbebyggelse skal min. 10% af områdets grundareal udlægges som fælles opholdsareal. 
Trafik For åben-lav boligbebyggelse skal der udlægges min. 2 p-pladser pr. bolig.Ved tæt-lav boligbebyggelse skal der etableres minimum 1 p-plads pr. bolig. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00