Rammer for by og land

21.B.3


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Jernbaneallé i Thyregod

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav og tæt-lav.Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30for den enkelte ejendom og grunde må ikke udstykkes mindre end 700 m². Ved tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40 for den enkelte ejendom og grunde må ikke udstykkes mindre end 300 m².For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker m.v. er bebyggelsesprocenten 50.

Opholdsarealer
For åben-lav boligbebyggelse skal min. 5 % af områdets grundareal udlægges som fælles opholdsareal.For tæt-lav boligbebyggelse skal min. 10% af områdets grundareal udlægges som fælles opholdsareal.

Trafik
For åben-lav boligbebyggelse skal der udlægges min. 2 p-pladser pr. bolig.Ved tæt-lav boligbebyggelse skal der etableres minimum 1 p-plads pr. bolig.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00