Rammer for by og land

20.O.4


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Præstegårdsvej i Smidstrup

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
2%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bypark - herunder primært festplads.

Bebyggelsens omfang
Der må i området kun placeres bebyggelse, der er nødvendig for områdets funktion som bypark.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. inden for beskyttelseslinien omkring Smidstrup Kirke, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00