Rammer for by og land

20.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Torpsgade i Smidstrup

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål - skole, idrætsanlæg, bibliotek, børne- og ungdomsinstitutioner, forsamlingshuse og lignende samt boliger, der kan indpasses i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. inden for beskyttelseslinien omkring Smidstrup Kirke, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00