Rammer for by og land

20.O.1


Bestemmelser

Plannummer 20.O.1 
Plannavn Offentligt område ved Håstrupvej i Smidstrup 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 5% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke og kirkegård. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. inden for beskyttelseslinien omkring Smidstrup Kirke, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00