Rammer for by og land

20.C.1


Bestemmelser

Plannummer 20.C.1 
Plannavn Centerområde ved Torpsgade i Smidstrup 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - butikker, liberale erhverv og lignende samt boliger, der kan indpasses i området. 
Bebyggelsens omfang Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Trafik Der skal udlægges arealer til det nødvendige antal parkeringspladser til ansatte og besøgende i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. inden for beskyttelseslinien omkring Smidstrup Kirke, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00