Rammer for by og land

20.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Torpsgade i Smidstrup

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - butikker, liberale erhverv og lignende samt boliger, der kan indpasses i området.

Bebyggelsens omfang
Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Trafik
Der skal udlægges arealer til det nødvendige antal parkeringspladser til ansatte og besøgende i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Der må kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v. inden for beskyttelseslinien omkring Smidstrup Kirke, hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00