Rammer for by og land

20.B.7


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Tiufkærvej i Smidstrup

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse, samt beboerhus, vaskeri eller lignende til betjening af området.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Inden for området må der ikke udstykkes grunde med en størrelse på under 1.200 m².

Opholdsarealer
Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m².

Miljø
Lokalplaner for området skal fastlægge bestemmelser, der imødegår forurening af grundvandet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00