Rammer for by og land

18.O.3


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Bredstenvej i Skibet

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, legepark med tilhørende faciliteter og rekreative formål, skov, stier og opholdsarealer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Udnyttelse af området skal ske efter en samlet plan. Der skal i planen tages særligt hensyn til de landskabelige forhold, samt det kulturhistoriske miljø. Afgrænsningen af nyere områder mod det åbne land skal fremstå med beplantning, efter en nærmere vurdering.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00