Rammer for by og land

18.B.11


Bestemmelser

Plannummer 18.B.11 
Plannavn Boligområde ved Jennumvej nord i Skibet 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse, og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Miljø Tag- og overfladevand skal så vidt muligt håndteres lokalt og tættest muligt kilden – ved f.eks. opsamling og/eller nedsivning. Hvor dette ikke er muligt, kan udledning til vandløb blive aktuel, men her skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides, ligesom det skal sikres at kvaliteten af vandløbet ikke forringes. Mulighederne for nedsivning i området er sandsynligvis begrænset grundet høj grundvandsstand. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00