Rammer for by og land

18.B.1


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Vardevej i Skibet

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning.

Bebyggelsens omfang
Der vil være mulighed for bebyggelse i 2 etager, med en samlet højde på 8,5 meter og en grundstørrelse på minimum 300 m². Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Opholdsarealer
Der skal etableres opholds- og friarealer svarende til minimum 10% af den samlede grundstørrelse.

Miljø
Der skal sikres en grøn forbindelseslinie og mulighed for frilæggelse af bækken. Området skal ved beplantning tage hensyn til naboskabet til det åbne land.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00