Rammer for by og land

18.B.1


Bestemmelser

Plannummer 18.B.1 
Plannavn Boligområde ved Vardevej i Skibet 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. 
Bebyggelsens omfang Der vil være mulighed for bebyggelse i 2 etager, med en samlet højde på 8,5 meter og en grundstørrelse på minimum 300 m². Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Opholdsarealer Der skal etableres opholds- og friarealer svarende til minimum 10% af den samlede grundstørrelse. 
Miljø Der skal sikres en grøn forbindelseslinie og mulighed for frilæggelse af bækken. Området skal ved beplantning tage hensyn til naboskabet til det åbne land. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00