Rammer for by og land

17.O.4


Bestemmelser

Plannummer 17.O.4 
Plannavn Offentligt område ved Dyrehavevej i Ny Nørup 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, kirker o. lign. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være fritliggende til offentligt formål. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Der er kirkefredning på alle områder til kirkeformål. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00