Rammer for by og land

17.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde i St. Lihme

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Området anvendelse fastlægges til erhvervsformål i op til miljøklasse 6, såsom slagteri, lager, transportvirksomhed, håndværkervirksomhed eller forarbejdningsvirksomhed i forhold til fødevarer.Den eksisterende bolig på matr.nr. 8a Lihme By, Nørup med have kan fortsat anvendes til bolig for indehaver, bestyrer eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.Der kan enten i dette rammeområde eller i rammeområde 25.BE.1 etableres en mindre butik på maksimalt 200 m² til salg af virksomhedens egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse må opføres i op til 10 meter, dog kan enkelte bygningsdele og tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift og er søgt indarbejdet som en del af bebyggelsen, etableres i op til 13 meters højde.Der kan opføres en skorsten på maksimalt 70 meter.

Opholdsarealer
Bebyggelse må opføres i op til 10 meter, dog kan enkelte bygningsdele og tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift og er søgt indarbejdet som en del af bebyggelsen, etableres i op til 13 meters højde.Der kan opføres en skorsten på maksimalt 70 meter.

Miljø
Ved statens seneste kortlægning i forhold til grundvand, er en del af planområdet blevet kortlagt som OSD, NFI og indvindingsopland til St. Lihme Vandværk.Lokalplaner skal derfor indeholde bestemmelser der medvirker til at sikre mod forurening af grundvandsressourcer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00