Rammer for by og land

17.BE.1


Bestemmelser

Plannavn
Blandet bolig- og erhvervsområde i St. Lihme

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til blandet boliger og erhverv med mulighed for, kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, og med virksomheder indenfor miljøklasse 1-3, f.eks liberale erhverv, kontorvirksomheder, servicevirksomheder, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, fremstillingsvirksomhed. Der kan i enten i dette rammeområde eller i rammeområde 25.E.1 etableres en mindre butik på maksimalt 200 m² til salg af virksomhedens egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage med udnyttet tagetage, og med en maksimal højde på 8,5 meter. For åbenlav bebyggelse er bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 30, for tæt-lav bebyggelse 35 og for erhverv er bebyggelsesprocenten 40.Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind i det eksisterende bymiljø.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00