Rammer for by og land

17.BE.1


Bestemmelser

Plannummer 17.BE.1 
Plannavn Blandet bolig- og erhvervsområde i St. Lihme 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til blandet boliger og erhverv med mulighed for, kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, og med virksomheder indenfor miljøklasse 1-3, f.eks liberale erhverv, kontorvirksomheder, servicevirksomheder, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, fremstillingsvirksomhed. Der kan i enten i dette rammeområde eller i rammeområde 25.E.1 etableres en mindre butik på maksimalt 200 m² til salg af virksomhedens egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage med udnyttet tagetage, og med en maksimal højde på 8,5 meter. For åbenlav bebyggelse er bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 30, for tæt-lav bebyggelse 35 og for erhverv er bebyggelsesprocenten 40.Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind i det eksisterende bymiljø. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00