Rammer for by og land

17.B.1


Bestemmelser

Plannummer 17.B.1 
Plannavn Boligområde i St. Lihme 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv i miljøklasse 1-2, jf. håndbog om miljø og planlægning, der ikke er til gene for omgivelserne, samt landbrug og gartneri. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage med udnyttet tagetage, og med en maksimal højde på 8,5 meter.For åbenlav bebyggelse er bebyggelseprocenten for den enkelte ejendom 30, for tæt-lav bebyggelse er den 35.Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind i det eksisterende bymiljø. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00