Rammer for by og land

17.B.1


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde i St. Lihme

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv i miljøklasse 1-2, jf. håndbog om miljø og planlægning, der ikke er til gene for omgivelserne, samt landbrug og gartneri.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage med udnyttet tagetage, og med en maksimal højde på 8,5 meter.For åbenlav bebyggelse er bebyggelseprocenten for den enkelte ejendom 30, for tæt-lav bebyggelse er den 35.Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind i det eksisterende bymiljø.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00