Rammer for by og land

1.6.R.4


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Tirsbækvej i Vejle

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, grønt område, natur og golfbane med tilhørende anlæg og stier.

Bebyggelsens omfang
Områder, der udlægges til rekreative formål, friholdes for anden bebyggelse end de bygninger der er nødvendige for golfbanen og for driften af de grønne områder. Der kan højst opføres 2.500 m² etageareal til disse formål. Heri indgår ikke etagemeter til om- og tilbygninger til eksisterende boliger og landbrugsejendomme i området, for hvilke der gælder de almindelige bestemmelser i bygningsreglementet og Planlovens § 35 - 37.

Miljø
Lokalplanlægningen for golfbane skal ske under hensyn til Miljøministerens anbefalinger i 'Lokalisering af golfbaner, januar 2006', herunder særligt, at baneanlægget ikke må forringe oplevelsen af kystlandskabet, at eksisterende bebyggelse bør genanvendes, at ny bebyggelse kun kan opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og at ny bebyggelse skal placeres bag eksisterende bebyggede områder. I lokalplanlægningen skal der redegøres for den visuelle påvirkning af kystlandskabet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal ved lokalplanlægning forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Lokalplanlægning skal ske i overensstemmelse med principperne i Helhedsplan for Tirsbæk Bakker, dog skal byggeområder for boliger i det aktuelle område udgå.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00