Rammer for by og land

1.6.E.8


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.8 
Plannavn Erhvervsområde ved Juelsmindevej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 17.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål, større fremstillings-, service- og lagervirksomhed. I erhvervsområdet langs Juulsbjergvej kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. 
Bebyggelsens omfang Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde, Lysholt. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 5.000 m². Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 10.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder indenfor drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens 'positivliste'. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00