Rammer for by og land

1.6.E.8


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Juelsmindevej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
17.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål, større fremstillings-, service- og lagervirksomhed. I erhvervsområdet langs Juulsbjergvej kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Bebyggelsens omfang
Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde, Lysholt. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 5.000 m². Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 10.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder indenfor drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens 'positivliste'. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00