Rammer for by og land

1.6.E.7


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Herredsvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
12 etager

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål uden behov for udendørs oplag eller udstilling,men med udpræget facadebehov mod motorvej og regionale veje, såsom transport- og logistikvirksomheder,liberalt erhverv, lager- og engroshandel, lettere fremstillingsvirksomhedersamt servicevirksomheder som kursus- og konferencefunktioner, hotel, uddannelse og forskning. Der må ikke drives handel med dagligvarereller anden detailhandel inden for området.

Bebyggelsens omfang
Grunde må ikke udstykkes mindre end 8000 m2.

Opholdsarealer
På grund af områdets beliggenhed tæt ved motorvejenstilles der ikke krav om udendørs opholdsarealer.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området er udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00