Rammer for by og land

1.6.E.7


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.7 
Plannavn Erhvervsområde ved Herredsvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 12 etager 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til regionale erhvervsformål uden behov for udendørs oplag eller udstilling,men med udpræget facadebehov mod motorvej og regionale veje, såsom transport- og logistikvirksomheder,liberalt erhverv, lager- og engroshandel, lettere fremstillingsvirksomhedersamt servicevirksomheder som kursus- og konferencefunktioner, hotel, uddannelse og forskning. Der må ikke drives handel med dagligvarereller anden detailhandel inden for området. 
Bebyggelsens omfang Grunde må ikke udstykkes mindre end 8000 m2. 
Opholdsarealer På grund af områdets beliggenhed tæt ved motorvejenstilles der ikke krav om udendørs opholdsarealer. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området er udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00