Rammer for by og land

1.6.E.6


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Transportvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
17.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål, regionale funktioner i form af transportorienterede formål samt private og offentlige service- og forretningsfunktioner i tilknytning hertil, såsom hotel, motel, restauration, tolddeklaration, spedition, fragthoteller, terminaler, værksteder, brændstofanlæg o.lign.

Bebyggelsens omfang
Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. Bygningshøjden må ikke overstige 17 meter, dog kan en del af bebyggelsen (lagerformål) opføres i 25 meters højde, og et lille område (tårn) kan opføres i 50 meters højde. Afgrænsningen af disse områder fastlægges i en lokalplan. I området må der ikke indrettes dagligvarebutikker ud over enkelte kiosker. Byrådet kan tillade, at der i tilknytning til Danmarks Transport Centers servicebygning indrettes en dagligvarebutik på max. 450 m². Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 10.000 m².

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00