Rammer for by og land

1.6.E.6


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.6 
Plannavn Erhvervsområde ved Transportvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 17.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål, regionale funktioner i form af transportorienterede formål samt private og offentlige service- og forretningsfunktioner i tilknytning hertil, såsom hotel, motel, restauration, tolddeklaration, spedition, fragthoteller, terminaler, værksteder, brændstofanlæg o.lign. 
Bebyggelsens omfang Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. Bygningshøjden må ikke overstige 17 meter, dog kan en del af bebyggelsen (lagerformål) opføres i 25 meters højde, og et lille område (tårn) kan opføres i 50 meters højde. Afgrænsningen af disse områder fastlægges i en lokalplan. I området må der ikke indrettes dagligvarebutikker ud over enkelte kiosker. Byrådet kan tillade, at der i tilknytning til Danmarks Transport Centers servicebygning indrettes en dagligvarebutik på max. 450 m². Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 10.000 m². 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00