Rammer for by og land

1.6.E.3


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Gammelmarksvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
3 m³ pr. m²

Max. bygningshøjde
17 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål. Området skal anvendes til større virksomheder og institutioner af regional betydning, f.eks. virksomheder med særlige transportbehov og store arealkrav. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. I erhvervsområdet langs nordsiden af Horsensvej og langs Juelsmindevej kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Bebyggelsens omfang
Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 20.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal er 150.000 m². Ingen grunde må udstykkes med mindre grundareal end 10.000 m². Ca. 10% af områdets areal kan udlægges til mindre, ikke-regionale virksomheder. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner for området skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens 'positivliste'. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal overføres til byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00