Rammer for by og land

1.6.E.2


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Dandyvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
17.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og arealkrævende service- og forretningsvirksomhed. Der kan etableres 1 restaurant i området. Der må ikke etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker i området. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 10.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål er 18.000 m².

Bebyggelsens omfang
Det bebyggede areal må maksimum udgøre 1/3 af grundarealet, og rumfanget af bygningerne må ikke overstige 2m³ pr m² grundareal. Dog gælder for følgende matrikler: matr. nr. 11c, 11i og 11k Nørremarken, Vejle Jorder, samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme, at det bebyggede areal maksimalt må udgøre halvdelen af grundarealet og at rumfanget af bygningerne ikke må overstige 3m³ pr m² grundareal.

Opholdsarealer
Der skal udlægges et grønt bælte langs Horsensvej.

Miljø
I relation til miljølovens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00