Rammer for by og land

1.6.E.2


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.2 
Plannavn Erhvervsområde ved Dandyvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 17.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og arealkrævende service- og forretningsvirksomhed. Der kan etableres 1 restaurant i området. Der må ikke etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker i området. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 10.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål er 18.000 m². 
Bebyggelsens omfang Det bebyggede areal må maksimum udgøre 1/3 af grundarealet, og rumfanget af bygningerne må ikke overstige 2m³ pr m² grundareal. Dog gælder for følgende matrikler: matr. nr. 11c, 11i og 11k Nørremarken, Vejle Jorder, samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme, at det bebyggede areal maksimalt må udgøre halvdelen af grundarealet og at rumfanget af bygningerne ikke må overstige 3m³ pr m² grundareal. 
Opholdsarealer Der skal udlægges et grønt bælte langs Horsensvej. 
Miljø I relation til miljølovens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00