Rammer for by og land

1.6.E.15


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.15 
Plannavn Erhvervsområde ved Wittrupvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 65% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 40 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, somf.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed,engroshandel, administration og arealkrævendeservice- og forretningsvirksomhed.Der kan etableres en restauration og foreninger i området.Der kan placeres butikker med særlig pladskrævende varer.Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 20.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål er 40.000 m². 
Bebyggelsens omfang Ingen grunde må udstykkes med mindre grundareal end 3.000 m². 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området betragtes som en støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge og anlægsarbejder indenfor drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens ?positivliste?. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00