Rammer for by og land

1.6.E.15


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Wittrupvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
65%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
40 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, somf.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed,engroshandel, administration og arealkrævendeservice- og forretningsvirksomhed.Der kan etableres en restauration og foreninger i området.Der kan placeres butikker med særlig pladskrævende varer.Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 20.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål er 40.000 m².

Bebyggelsens omfang
Ingen grunde må udstykkes med mindre grundareal end 3.000 m².

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området betragtes som en støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge og anlægsarbejder indenfor drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens ?positivliste?. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00