Rammer for by og land

1.6.E.14


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.14 
Plannavn Erhvervsområde ved Grundet Ringvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 4.0 
Max. bygningshøjde 74.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål. Området skal anvendes til større virksomheder og institutioner af regional betydning, f.eks. virksomheder med særlige transportbehov og store arealkrav. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. 
Bebyggelsens omfang Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde i Lysholt. Grunde må udstykkes som sokkelgrunde efter en samlet plan. Øvrige grunde må ikke udstykkes med mindre grundareal end 10.000 m². Ca. 10% af områdets areal kan udlægges til mindre ikke-regionale virksomheder. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner for området skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening. Ved byggetilladelse til bygge- og anlægsarbejder inden for drikkevandsområdet, vil der blive stillet særlige vilkår for at sikre mod forurening af grundvandsressourcer. Indenfor indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet jf. kommunens 'positivliste'. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00