Rammer for by og land

1.6.E.12


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Bredal Vestermark i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
17.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål af regional betydning med særlige transportbehov og store arealkrav, som f.eks. transport- og logistikvirksomhed, fremstillings-, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, samt kontor-erhverv inden for service, forskning, udvikling og produktion. Der må ikke drives handel med dagligvarer eller anden detailhandel inden for området.

Bebyggelsens omfang
Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 10.000 m². I en mindre del af området kan der udstykkes grunde på min. 5.000 m².

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. I Regionplanen er en del af området udpeget som drikkevandsinteresseområde. Inden for områder med drikkevandsinteresse må der ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der medfører særlig risiko for forurening af grundvandet. Til virksomheder eller anlæg, kan der i medfør af bl.a. miljøbeskyttelsesloven stilles særlige krav til beskyttelse af grundvandet. Der stilles krav til afbødende foranstaltninger, bl.a. krav til hvilke virksomhedstyper, der kan placeres inden for oplandet. Flere typer erhverv eller aktiviteter kan ikke etableres indenfor planområdet, såfremt de medfører særlig risiko for grundvandet. Der skal ske en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med principperne i Strukturplan for Vejle Nord, godkendt 8. maj 2006.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00