Rammer for by og land

1.6.E.11


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.11 
Plannavn Erhvervsområde ved Bjørnekærvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål. Området skal anvendes til større virksomheder og institutioner af regional betydning, for eksempel virksomheder med særlige transportbehov og store arealkrav. 
Bebyggelsens omfang Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. Ingen grunde må udstykkes med mindre grundareal end 10.000 m². Ca. 10% af områdets areal kan udlægges til mindre, ikke-regionale virksomheder. 
Opholdsarealer Inden for området skal der udlægges grønne områder bestående af grønne kiler, skove og vandhuller. Langs vejene skal der udlægges grønne bælter. Den nærmere afgrænsning af de grønne områder fastlægges i en lokalplan. De grønne områder udlægges efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. 
Miljø I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening af grundvandsressourcer. Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00