Rammer for by og land

1.6.E.11


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Bjørnekærvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål. Området skal anvendes til større virksomheder og institutioner af regional betydning, for eksempel virksomheder med særlige transportbehov og store arealkrav.

Bebyggelsens omfang
Udstykning og bebyggelse skal ske efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt. Ingen grunde må udstykkes med mindre grundareal end 10.000 m². Ca. 10% af områdets areal kan udlægges til mindre, ikke-regionale virksomheder.

Opholdsarealer
Inden for området skal der udlægges grønne områder bestående af grønne kiler, skove og vandhuller. Langs vejene skal der udlægges grønne bælter. Den nærmere afgrænsning af de grønne områder fastlægges i en lokalplan. De grønne områder udlægges efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt.

Miljø
I Regionplanen er området udpeget som drikkevandsinteresseområde, og lokalplaner skal indeholde bestemmelser, der sikrer mod forurening af grundvandsressourcer. Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00