Rammer for by og land

1.6.E.10


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Juulsbjergvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
65%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. rumfang m3 pr. m2
2.0

Max. bygningshøjde
54.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til særlige erhvervsformål som f.eks. vidensbaserede og innovative service- og højteknologiske virksomheder. Der må ikke etableres butikker i området.

Bebyggelsens omfang
Grunde skal minimum være 4.000 m².

Miljø
I regionplanen er området udpeget som drikkevandsområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser der sikrer mod forurening af grundvandsressourcer. Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet.

Trafik
Der skal udlægges en p-plads pr. 50 m² kontorerhverv og pr. 100 m² lager og andet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00