Rammer for by og land

1.6.E.10


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.10 
Plannavn Erhvervsområde ved Juulsbjergvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 65% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.0 
Max. bygningshøjde 54.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til særlige erhvervsformål som f.eks. vidensbaserede og innovative service- og højteknologiske virksomheder. Der må ikke etableres butikker i området. 
Bebyggelsens omfang Grunde skal minimum være 4.000 m². 
Miljø I regionplanen er området udpeget som drikkevandsområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser der sikrer mod forurening af grundvandsressourcer. Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. 
Trafik Der skal udlægges en p-plads pr. 50 m² kontorerhverv og pr. 100 m² lager og andet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00