Rammer for by og land

1.6.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Solkilde Allé i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, regionale funktioner som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration, kursusvirksomhed, aflastningscenter for detailhandel og service- og forretningsvirksomhed. På arealet vest for Solkilde Allé kan etableres lavprisvarehus med dagligvaresalg.

Bebyggelsens omfang
Der kan ske en afrunding af det etablerede center inden for en ramme på 7.500 m² og inden for rammerne af de gældende lokalplaner 89A og 89B.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00