Rammer for by og land

1.6.C.1


Bestemmelser

Plannummer 1.6.C.1 
Plannavn Centerområde ved Bredballe Center i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv, samt mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning hertil og offentlige formål, offentlige samt private institutioner, bibliotek og varmeværk m.v. og boligformål, med lav boligbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 3.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 2.000 m² bruttoetagemeter. Bydelscenteret kan dog maksimalt udbygges til i alt 7.000 m² bruttoetageareal frem til 2021. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Ny boligbebyggelse skal opføres på baggrund af en samlet plan. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00