Rammer for by og land

1.6.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Bredballe Center i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv, samt mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning hertil og offentlige formål, offentlige samt private institutioner, bibliotek og varmeværk m.v. og boligformål, med lav boligbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 3.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 2.000 m² bruttoetagemeter. Bydelscenteret kan dog maksimalt udbygges til i alt 7.000 m² bruttoetageareal frem til 2021.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Ny boligbebyggelse skal opføres på baggrund af en samlet plan.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00