Rammer for by og land

16.B.5


Bestemmelser

Plannummer 16.B.5 
Plannavn Boligområde ved Baunholtvej og Koldingvej i Ny Højen 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Miljø Det forudsættes, at områdets eksisterende småbiotoper bevares. Området rummer bekyttede diger, som skal sikres. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Inden for området skal der udlægges grønne områder bestående af grønne kiler og diger. Den nærmere afgrænsning af de grønne områder fastlægges i en lokalplan. Området skal ved beplantning tage hensyn til naboskabet til det åbne land. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00