Rammer for by og land

16.B.5


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Baunholtvej og Koldingvej i Ny Højen

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Miljø
Det forudsættes, at områdets eksisterende småbiotoper bevares. Området rummer bekyttede diger, som skal sikres.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Inden for området skal der udlægges grønne områder bestående af grønne kiler og diger. Den nærmere afgrænsning af de grønne områder fastlægges i en lokalplan. Området skal ved beplantning tage hensyn til naboskabet til det åbne land.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00