Rammer for by og land

16.B.4


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Koldingvej i Ny Højen

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
12.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af boligbebyggelse i op til 2-3 etager og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Miljø
Området omfatter udpegede naturområder, herunder beskyttede moser og en sø. Der er også flere beskyttede diger. Området er udpeget som kulturhistorisk interesseområde.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Områdets udnyttelse skal ske på baggrund af en helhedsplan, der skal indeholde en nærmere redegørelse for indsatser til beskyttelse af områdets kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Der er udpeget kulturmiljø i området. Den videre planlægning skal tage hensyn til de kulturhistoriske værdier. De eksisterende naturområder skal bindes sammen til et sammenhængende område. I forbindelse med lokalplanlægning skal der laves en screening for konsekvensvurdering i forhold til Habitatdirektivet.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00