Rammer for by og land

16.B.4


Bestemmelser

Plannummer 16.B.4 
Plannavn Boligområde ved Koldingvej i Ny Højen 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af boligbebyggelse i op til 2-3 etager og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Miljø Området omfatter udpegede naturområder, herunder beskyttede moser og en sø. Der er også flere beskyttede diger. Området er udpeget som kulturhistorisk interesseområde. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Områdets udnyttelse skal ske på baggrund af en helhedsplan, der skal indeholde en nærmere redegørelse for indsatser til beskyttelse af områdets kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Der er udpeget kulturmiljø i området. Den videre planlægning skal tage hensyn til de kulturhistoriske værdier. De eksisterende naturområder skal bindes sammen til et sammenhængende område. I forbindelse med lokalplanlægning skal der laves en screening for konsekvensvurdering i forhold til Habitatdirektivet. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00