Rammer for by og land

1.6.B.16


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Julianebjergvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
15.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål, natur, landbrug og golf.

Miljø
Da området kan have indvirkning på et nærliggende Natura 2000-område, skal der inden detailplanlægning og udnyttelse af området laves en konsekvensvurdering. Der skal ved lokalplanlægning langs Horsensvej og jernbanen tages hensyn til trafik- og jernbanestøj, samt sikres en planlægningsafstand i forhold til erhvervsområderne der grænser op til områderne. Indvindingsoplandet til Lysholt vandværk strækker sig ind i den nordvestlige del af området. På ejendommen skal tinglyses en række krav til befæstelse og spildevand og at der ikke må bruges sprøjtemidler. Såfremt kildepladsen nedlægges kan deklarationen aflyses.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Arealer der anvendes til byformål overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Områdets anvendelse og disponering skal ske i overensstemmelse med principperne i Helhedsplan for Tirsbæk Bakker.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00