Rammer for by og land

1.6.B.16


Bestemmelser

Plannummer 1.6.B.16 
Plannavn Boligområde ved Julianebjergvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 15.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål, natur, landbrug og golf. 
Miljø Da området kan have indvirkning på et nærliggende Natura 2000-område, skal der inden detailplanlægning og udnyttelse af området laves en konsekvensvurdering. Der skal ved lokalplanlægning langs Horsensvej og jernbanen tages hensyn til trafik- og jernbanestøj, samt sikres en planlægningsafstand i forhold til erhvervsområderne der grænser op til områderne. Indvindingsoplandet til Lysholt vandværk strækker sig ind i den nordvestlige del af området. På ejendommen skal tinglyses en række krav til befæstelse og spildevand og at der ikke må bruges sprøjtemidler. Såfremt kildepladsen nedlægges kan deklarationen aflyses. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer der anvendes til byformål overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Områdets anvendelse og disponering skal ske i overensstemmelse med principperne i Helhedsplan for Tirsbæk Bakker. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00