Rammer for by og land

1.6.B.13


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Julianebjergvej og Tirsbækvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, natur, landbrug og golf.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Miljø
Der skal ved lokalplanlægning langs Horsensvej og jernbanen tages hensyn til trafik- og jernbanestøj.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Arealer der anvendes til byformål overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Områdets anvendelse og disponering skal ske i overensstemmelse med principperne i Helhedsplan for Tirsbæk Bakker. Ramme 1.6.B.13 kan ikke udnyttes før fredningen der ligger på området er ophævet eller erstattet med en anden fredning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00