Rammer for by og land

1.6.B.13


Bestemmelser

Plannummer 1.6.B.13 
Plannavn Boligområde ved Julianebjergvej og Tirsbækvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, natur, landbrug og golf. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Miljø Der skal ved lokalplanlægning langs Horsensvej og jernbanen tages hensyn til trafik- og jernbanestøj. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer der anvendes til byformål overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Områdets anvendelse og disponering skal ske i overensstemmelse med principperne i Helhedsplan for Tirsbæk Bakker. Ramme 1.6.B.13 kan ikke udnyttes før fredningen der ligger på området er ophævet eller erstattet med en anden fredning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00