Rammer for by og land

1.6.B.12


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Juulsbjergvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
15 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål, natur, landbrug og golf.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For etagebebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Ved åben-lav og tæt-lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Ved etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 15 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 4 etager. Ved offentlige formål må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.

Miljø
Der skal ved lokalplanlægning langs Horsensvej og jernbanen tages hensyn til trafik- og jernbanestøj, samt sikres en planlægningsafstand i forhold til erhvervsområderne der grænser op til områderne.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Områdets anvendelse og disponering skal ske i overensstemmelse med principperne i Helhedsplan for Tirsbæk Bakker.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00