Rammer for by og land

1.6.B.12


Bestemmelser

Plannummer 1.6.B.12 
Plannavn Boligområde ved Juulsbjergvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 15 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål, natur, landbrug og golf. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For etagebebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Ved åben-lav og tæt-lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Ved etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 15 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 4 etager. Ved offentlige formål må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. 
Miljø Der skal ved lokalplanlægning langs Horsensvej og jernbanen tages hensyn til trafik- og jernbanestøj, samt sikres en planlægningsafstand i forhold til erhvervsområderne der grænser op til områderne. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Områdets anvendelse og disponering skal ske i overensstemmelse med principperne i Helhedsplan for Tirsbæk Bakker. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00