Rammer for by og land

1.6.B.10


Bestemmelser

Plannummer 1.6.B.10 
Plannavn Boligområde ved Stejlbjergparken i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 11.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj og lav boligbebyggelse, samt mindre butikker til områdets dagligvareforsyning. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelsesprocenten for høj bebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. For etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 16 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan, der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter, og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Opholdsarealer 80% af etageboligarealet skal udlægges som fælles opholdsareal. 
Miljø Området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle-Skanderborg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00