Rammer for by og land

1.6.B.10


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Stejlbjergparken i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Anvendelse konkret
Blanding af boligtyper

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
11.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj og lav boligbebyggelse, samt mindre butikker til områdets dagligvareforsyning.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelsesprocenten for høj bebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. For etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 16 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan, der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter, og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Opholdsarealer
80% af etageboligarealet skal udlægges som fælles opholdsareal.

Miljø
Området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle-Skanderborg.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00