Rammer for by og land

1.5.O.6


Bestemmelser

Plannummer 1.5.O.6 
Plannavn Offentligt område ved Store Grundet Alle og Viborgvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastægges til offentlige formål, med mulighed for boliger i det omfang, det kan indpasses i planen. Området udlægges først og fremmest til travbane. Den nærmere planlægning af området, herunder en evt. VVM-vurdering vil vise, hvorvidt der er mulighed for at opføre boliger i tilknytning til den eksisterende bebyggelse i den sydlige del af området. For travbanen med tilhørende faciliteter gælder: - bebyggelsesprocenten må maksimalt være 60, - bygningshøjden må ikke overstige 15 m, - bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. For boliger gælder: - bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30, - bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m, - bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan, der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området og en hensigtsmæssig trafikbetjening. Eventuelle boliger skal placeres så trafik til og fra travbanen ikke passerer gennem området. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00