Rammer for by og land

1.5.O.6


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Store Grundet Alle og Viborgvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastægges til offentlige formål, med mulighed for boliger i det omfang, det kan indpasses i planen. Området udlægges først og fremmest til travbane. Den nærmere planlægning af området, herunder en evt. VVM-vurdering vil vise, hvorvidt der er mulighed for at opføre boliger i tilknytning til den eksisterende bebyggelse i den sydlige del af området. For travbanen med tilhørende faciliteter gælder: - bebyggelsesprocenten må maksimalt være 60, - bygningshøjden må ikke overstige 15 m, - bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. For boliger gælder: - bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30, - bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m, - bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan, der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området og en hensigtsmæssig trafikbetjening. Eventuelle boliger skal placeres så trafik til og fra travbanen ikke passerer gennem området.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00