Rammer for by og land

1.5.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Stadion Allé i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
8 etager

Max. bygningshøjde
27 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål, idrætspark med fodboldstadion, atletikstadion, tennisanlæg, parkering m.m., kolonihaver og campingplads. Området kan endvidere anvendes til boligformål og erhversformål som f.eks. kontorer, motionscentre, klinikker og lignende.

Bebyggelsens omfang
udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan, der tager hensyn til bebyggelse indpasning i området. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 8 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 27 m. Bebyggelsen på hver enkelt havelod må ikke overstige 30 m² og må ikke opføres i mere end 1 etage. på baggrund af kolonihaveloven fra 2001 er kolonihaveområdet udpeget som varigt kolonihaveområde.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00