Rammer for by og land

1.5.O.2


Bestemmelser

Plannummer 1.5.O.2 
Plannavn Offentligt område ved Stadion Allé i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 8 etager 
Max. bygningshøjde 27 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål, idrætspark med fodboldstadion, atletikstadion, tennisanlæg, parkering m.m., kolonihaver og campingplads. Området kan endvidere anvendes til boligformål og erhversformål som f.eks. kontorer, motionscentre, klinikker og lignende. 
Bebyggelsens omfang udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan, der tager hensyn til bebyggelse indpasning i området. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 8 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 27 m. Bebyggelsen på hver enkelt havelod må ikke overstige 30 m² og må ikke opføres i mere end 1 etage. på baggrund af kolonihaveloven fra 2001 er kolonihaveområdet udpeget som varigt kolonihaveområde. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00