Rammer for by og land

1.5.E.9


Bestemmelser

Plannummer 1.5.E.9 
Plannavn Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 100% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere produktions- og lagervirksomhed, håndværksvirksomheder, liberale erhverv, kontor- og servicevirksomheder. 
Bebyggelsens omfang Det samlede rumfang af bygningerne på hver enkelt ejendom må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal, eller bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100. Højst halvdelen af grundarealet må bebygges. Grundstørrelsene skal minimum være 1.200 m². Bebyggelse langs Horsensvej må maksimum være 16 m i facadehøjden, for anden bebyggelse er maksimumshøjden 26 m. Én enkelt bygning må bygges i op til 62 m. 
Opholdsarealer Opholdsarealer fastsættes efter BR-08 som effektive, velbeliggende opholdsarealer. Arealet mellem byggelinien og indfaldsvejene Horsensvej og Viborgvej skal udlægges som et grønt bælte. 
Miljø Der skal ved planlægningen indgå en støjkonsekvenszone i forhold til tilgrænsende boligområder. 
Trafik Parkering: - 1 p-plads pr. 50 m² kontor og liberalt erhverv, - 1 p-plads pr. 100 m² lager og værksted. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00