Rammer for by og land

1.5.E.9


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
100%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
16.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere produktions- og lagervirksomhed, håndværksvirksomheder, liberale erhverv, kontor- og servicevirksomheder.

Bebyggelsens omfang
Det samlede rumfang af bygningerne på hver enkelt ejendom må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal, eller bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100. Højst halvdelen af grundarealet må bebygges. Grundstørrelsene skal minimum være 1.200 m². Bebyggelse langs Horsensvej må maksimum være 16 m i facadehøjden, for anden bebyggelse er maksimumshøjden 26 m. Én enkelt bygning må bygges i op til 62 m.

Opholdsarealer
Opholdsarealer fastsættes efter BR-08 som effektive, velbeliggende opholdsarealer. Arealet mellem byggelinien og indfaldsvejene Horsensvej og Viborgvej skal udlægges som et grønt bælte.

Miljø
Der skal ved planlægningen indgå en støjkonsekvenszone i forhold til tilgrænsende boligområder.

Trafik
Parkering: - 1 p-plads pr. 50 m² kontor og liberalt erhverv, - 1 p-plads pr. 100 m² lager og værksted.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00