Rammer for by og land

1.5.E.8


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Møllebyvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
17.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål af regional betydning med særlige transportbehov og store arealkrav, som f.eks. transport- og logistikvirksomhed, fremstillings-, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og tilknyttet administration. Der må ikke drives handel med dagligvarer eller anden detailhandel inden for området.

Bebyggelsens omfang
Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 5.000 m².

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med principperne i Strukturplan for Vejle Nord, godkendt 8. maj 2006.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00